Avtal

Kollektivavtalen binder samtliga Teknikföretagens medlemsföretag och gäller för alla anställda vid företaget, även oorganiserade arbetstagare.

Teknikavtalet IF Metall 2017-2020

Kollektivt avtal mellan Teknikarbetsgivarna och Industrifacket Metall. Gäller för perioden 1 april 2017 - 31 mars 2020. Avtalet innehåller bestämmelser om löner och allmänna anställningsvillkor för teknikindustrins arbetare. Se under Kollektivavtal Arbetare.

Tryckexemplar beställs via Lamanica Logisitikservice.

Gemensamma kommentarer till Teknikavtalet IF Metall 2017-2020

Kommentarerna kan hittas under Kollektivavtal Arbetare.

Tryckexemplar beställs via Lamanica Logisitikservice.

Teknikavtalet Unionen/Sveriges Ingenjörer/Ledarna 2017-2020

För arbetstagare inom teknikföretag som arbetar inom kontor, utveckling, inköp eller administration, alternativt som arbetsledare, tillämpas Teknikavtalet Unionen/Sveriges Ingenjörer/Ledarna. Se under Kollektivavtal Tjänstemän.

Tryckexemplar beställs via Lamanica Logisitikservice.

Gemensamma kommentarer till Teknikavtalet Unionen/Sveriges Ingenjörer/Ledarna 2013-2017

Gemensamma kommentarer till Tjänstemannaavtalet 2017-2020, kommer inom kort att läggas upp. De kommer då finnas under Kollektivavtal Tjänstemän.

Yrkesintroduktionsavtal

Teknikarbetsgivarna och IF Metall träffade år 2016 ett överenskommelse om yrkesintroduktionsanställning.

Rekryteringsfrämjande åtgärder är väsentliga för att säkra industrins långsiktiga kompetensförsörjningsbehov. Syftet med avtalet är att underlätta anställning av ungdomar, nyanlända och andra arbetssökande oavsett ålder genom yrkesintroduktionsanställningar som kombinerar arbete och utbildningsinsatser. Ett annat skäl är att det blivit allt svårare för arbetsgivare att få tag i arbetskraft med tillräckliga kvalifikationer för så kallade bristyrken.
IF Metall och Teknikarbetsgivarna är överens om att det nya yrkesintroduktionsavtalet ska utvärderas efter tre år.

Se under Kollektivavtal.

Industriavtalet

Industrins samarbetsavtal och förhandlingsavtal gäller mellan fem arbetstagarförbund och tolv arbetsgivarförbund.

Avtalet finns på Industrirådets hemsida.

Utvecklingsavtalet

Utvecklingsavtalet kompletterar MBL och ger möjlighet att anpassa formerna för samarbete för både arbetare och tjänstemän till det enskilda företagets förhållanden.

Utvecklingsavtalet tillkom 1983 och präglas av samförstånd och ömsesidig förståelse för olika intressen. Avtalet vill främja effektivitet, lönsamhet och konkurrenskraft för att skapa förutsättningar för de anställdas sysselsättning och trygghet i arbetet.
Avtalet gäller med IF Metall, Unionen, Sveriges Ingenjörer och Ledarna.

Se under Kollektivavtal.

Avtal om gymnasielärlingar

Avtal mellan Teknikarbetsgivarna och IF Metall gällande gymnasielärlingar.

Se under Kollektivavtal.

Kollektivavtal med IF Metall gällande utstationeringar

Riksdagen har beslutat om vissa förändringar i utstationeringslagen vilka nu har trätt i kraft. Teknikarbetsgivarna har med anledning därav träffat ett kollektivavtal med IF Metall om fredsplikt vid vissa utstationeringar.

Se under Kollektivavtal.

Överenskommelse om korttidsarbete

Teknikföretagen och IF Metall har träffat överenskommelser om korttidsarbete. Dels om korttidsarbete med statligt stöd, dels om korttidsarbete utan statligt stöd. Samtidigt har parterna kommit överens om att företagens medverkan vid uppbörd av fackföreningsavgifter, det s.k. Uppbördsavtalet, inte avvecklas utan att löper med samma giltighetstid och uppsägningstid som avtalen om korttidsarbete.

Se under Kollektivavtal.

Konkurrensklausuler

Efter anställning upphör som huvudregel de förpliktelser som parterna haft mot varandra under anställningen, dvs också arbetstagarens lojalitetsplikt. Om arbetsgivaren vill skydda sig mot konkurrens efter anställningen får det ske genom avtal, en s.k. konkurrensklausul.

Se under Kollektivavtal.

Uppfinnaravtal

Det ligger i företagens intresse, att de anställda med utnyttjande av förvärvade kunskaper på eget initiativ kommer fram till innovationer. Arbetstagarna är å sin sida berättigade till skälig ersättning för gjorda uppfinningar. Särskilda ersättningar för uppfinningar stimulerar innovationsviljan hos de anställda.

Se under Kollektivavtal.

Kollektivavtal med Unionen vid utstationeringar

Riksdagen har beslutat om vissa förändringar i utstationeringslagen vilka nu har trätt i kraft. Teknikarbetsgivarna har med anledning därav träffat ett kollektivavtal med Unionen om fredsplikt vid vissa utstationeringar.

Se under Kollektivavtal.