Försäkringar

Anställda i teknikföretag omfattas av kollektivavtalade försäkringar avseende pension, arbetsskada med mera från första anställningsdag. När en anställning upphör i företaget gäller för vissa avtalsförsäkringar ett så kallat efterskydd, vilket innebär att försäkringsskyddet kan fortsätta att gälla under en viss tid från det att anställningen upphört.

Arbetsgivare har ett utökat så kallat principalansvar för skador som anställda vållar i tjänsten. Det är därför nödvändigt för arbetsgivaren att skydda sig genom ansvarsförsäkring.

Det har införts ett system för deltidspension i Teknikavtalen där anställda kan ansöka om deltidspension från och med den månad den anställde fyller 60 år.

När det gäller premier är det Collectum som administrerar inbetalningarna av deltidspension avseende tjänstemän och Fora avseende arbetare.

Arbetsgivare kan få försäkringsrådgivning av Svenskt Näringslivs Försäkringsinformation Finfa på telefon 010-45 53 800.

Företag som har anställda arbetare måste teckna försäkringsavtal med Fora om följande: TFA, Trygghetsförsäkring vid arbetsskada, AGS, Avtalsgruppsjukförsäkring, TGL, Tjänstegrupplivförsäkring, AGB/TSL, Omställningsförsäkring FPT, Föräldrapenningtillägg, SAF-LO, Avtalspension och DTP, Deltidspensionspremie.

Företag som har anställda tjänstemän måste teckna följande: ITP, som tecknas genom avtal med Collectum och ITP 2 som försäkras i Alecta, TFA, Trygghetsförsäkring vid arbetsskada, tecknas med Fora, DTP, Deltidspensionspremie, Läkekostnadsförsäkring gäller de företag som har tjänstemän i utlandstjänst, TGL, Tjänstegrupplivförsäkring, som kan tecknas hos något av flera försäkringsbolag, TRR, Omställningsförsäkring som administreras av Fora.

Under fliken Sociala avgifter mm redovisas avgifter som debiteras företagen för de åtaganden som följer av lag och avtal på den privata arbetsmarknaden vad avser pensioner och försäkringar.

För att komma åt allt material på denna sida behöver du vara medlem i Teknikföretagen och ha ett webbkonto. Skaffa webbkonto här >>>

Om du redan har ett webbkonto, logga in på Min sida.

Du hamnar då på din medlemssida, och behöver därför söka upp denna sida igen.