Arbetstid

Frågan om arbetstidens längd och förläggning aktualiseras ständigt.. Företagen å ena sidan eftersträvar ökad flexibilitet i arbetstidsförläggningen för att kunna möta variationer i efterfrågan samt en utökad driftstid för en allt dyrare maskinutrustning. De anställda å andra sidan önskar kortare arbetstid samt ett mera individuellt inflytande över förläggningen av arbetstidsförkortningen.

Arbetstidslagen är dispositiv. Den har helt ersatts av Teknikavtalet IF Metall § 4-5 och Arbetstidsavtalet Teknikavtalet Unionen/Sveriges Ingenjörer/Ledarna. Dessutom finns regler i arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter om arbetstidsregler bland annat för minderåriga, se vidare under fliken arbetsmiljö. Dessa regler gäller även för teknikföretag.

För arbetare förläggs arbetstiden genom lokal överenskommelse vid varje arbetsplats. Träffas inte överenskommelse gäller stupstocken i Teknikavtalet IF Metall mom 4.2. De lokala parterna har stora möjligheter att träffa överenskommelser om övertid. Begränsningen är att det totala arbetsuttaget inte får överstiga 48 timmar i genomsnitt per vecka under tolv månader. För varje fullgjord arbetsvecka förs till en tidbank en arbetstidsförkortning som kan schemaläggas genom överenskommelse, till exempel klämdagar, läs mer här under Arbetstid – arbetare.

För tjänstemän förläggs arbetstiden av arbetsgivaren ensidigt eller enligt lokal eller individuell överenskommelse. Kan inte överenskommelse om arbetstidens förläggning träffas bestämmer arbetsgivaren efter fullgjord förhandlingsskyldighet. Arbetstidsavtalet i Teknikavtalet Unionen/Sveriges Ingenjörer/Ledarna ger arbetsgivaren och den enskilde tjänstemannen rätt att avtala bort övertidsersättning och i stället kompensera med högre lön och/eller längre semester. I samband med en sådan överenskommelse bör man också komma överens om att tjänstemannen är undantagen från arbetstidsavtalets bestämmelser. Denna möjlighet finns inte på Teknikavtalet IF Metalls område. Regler finns i Arbetstidsavtalet angående ersättning för förskjuten arbetstid, jourtid och beredskapstjänst. Läs mer under Arbetstid – tjänstemän.

För att komma åt all information inom området behöver du vara medlem i Teknikföretagen och ha ett webbkonto. Skaffa webbkonto här >>>

Om du redan har ett webbkonto, logga in på Min Sida.

Du hamnar då på din medlemssida, och behöver därför söka upp denna sida igen.