Upphörande av anställning

En anställning kan upphöra genom att

  • en tidsbegränsad anställning löper ut
  • en anställd har fått beslut om hel sjukersättning som inte är tidsbegränsad
  • en anställd säger upp sig själv
  • genom avskedande om den anställde hotar, utövar våld, stöld, förskingring
  • arbetsgivaren säger upp på grund arbetsbrist. Arbetsbrist anses i princip utgöra saklig grund för uppsägning. Vid uppsägning på grund av arbetsbrist är arbetsgivaren skyldig att förhandla enligt medbestämmandelagen och iaktta turordningsregler m.m.
  • uppsägning på grund av personliga skäl vid misskötsamhet m.m.

Arbetsgivaren måste först genom tillsägelser, instruktioner, varningar och andra mildare åtgärder försöka få den anställde att ändra sitt beteende. Arbetsgivaren är dessutom skyldig att pröva möjligheterna till omplacering.