Skrifter

Anställning och uppsägning

De lagar och avtal som reglerar förhållandet mellan arbetsgivare och anställda är många och komplicerade. Skriften Anställning och uppsägning är en sammanställning av vad lagar och avtal ålägger arbetsgivaren. Den har genom sin praktiska utformning blivit ett mycket uppskattat hjälpmedel på personalavdelningar inom teknikföretag.

Skriften finns att ladda ner under Anställning.

Tryckexemplar beställs via Lamanica Logistikservice.

 

Lojalitetsplikt, konkurrensklausuler och företagshemligheter

Teknikföretagens bok om lojalitetsplikt, konkurrensklausuler och företagshemligheter ger en översikt över den i arbetsrätten långtgående lojlalitetsplikten.

Vi förklarar vad som ingår i den lojalitetsplikt som arbetstagare är skyldig att iaktta i förhållande till arbetsgivaren. Se under Lojalitetsplikt, konkurrensklausuler och företagshemligheter.

Tryckexemplar beställs via Lamanica Logistikservice.

  

Sjukskrivning och rehabilitering ur arbetsgivarens perspektiv

I den offentliga debatten ägnas sjukfrånvaron stor uppmärksamhet. Samhållets kostnader för sjukfrånvaron är alltför höga. Ju längre tid ett sjukfall pågår, desto mindre är sannolikheten att den sjukskrivne kommer tillbaka till sitt arbete. Det är viktigt med rätt insatser i rätt tid. Arbetsgivarna har ett övergripande arbetsmiljöansvar och ett ansvar för den arbetslivsinriktade rehabiliteringen av sina anställda. Se under Sjukdom och rehabilitering.

 

Diskriminering och likabehandling

Det är för industrins parter ett gemensamt intresse att verka för likabehandling i arbetslivet. Likabehandling definieras av att värna principen om alla människors lika värde och allas rätt att bli behandlade som individer och på lika villkor.

Denna partsgemensamma handledning, framtagen av industrins parter, har till syfte att utgöra ett hjälpmedel för såväl företag som lokala fackliga företrädare när det gäller att hantera frågor som har samband med diskrimineringslagen.

Se under Diskriminering.