Avtal

Kollektivavtalen binder samtliga Teknikföretagens medlemsföretag och gäller för alla anställda vid företaget, även oorganiserade arbetstagare.

Tekniktjänsteavtalet Unionen/Sveriges Ingenjörer 2017-2020

Avtalet gäller för tjänstemän anställda vid företag anslutna till Teknikarbetsgivarna från 1 april 2017 till 31 mars 2020. Avtalet innehåller bestämmelser om löner och allmänna anställningsvillkor. Se under Kollektivavtal Allmänna villkor.

Tryckexemplar beställs via Lamanica Logisitikservice.

Industriavtalet

Industrins samarbetsavtal och förhandlingsavtal gäller mellan fem arbetstagarförbund och tolv arbetsgivarförbund.

Avtalet finns på Industrirådets hemsida.

Utvecklingsavtalet

Utvecklingsavtalet kompletterar MBL och ger möjlighet att anpassa formerna för samarbete för både arbetare och tjänstemän till det enskilda företagets förhållanden.

Utvecklingsavtalet tillkom 1983 och präglas av samförstånd och ömsesidig förståelse för olika intressen. Avtalet vill främja effektivitet, lönsamhet och konkurrenskraft för att skapa förutsättningar för de anställdas sysselsättning och trygghet i arbetet.
Avtalet gäller med IF Metall, Unionen, Sveriges Ingenjörer och Ledarna.

Se under Kollektivavtal.

Konkurrensklausuler

Efter anställning upphör som huvudregel de förpliktelser som parterna haft mot varandra under anställningen, dvs också arbetstagarens lojalitetsplikt. Om arbetsgivaren vill skydda sig mot konkurrens efter anställningen får det ske genom avtal, en s.k. konkurrensklausul.

Se under Kollektivavtal.

Uppfinnaravtal

Det ligger i företagens intresse, att de anställda med utnyttjande av förvärvade kunskaper på eget initiativ kommer fram till innovationer. Arbetstagarna är å sin sida berättigade till skälig ersättning för gjorda uppfinningar. Särskilda ersättningar för uppfinningar stimulerar innovationsviljan hos de anställda.

Se under Kollektivavtal.

Kollektivavtal med Unionen vid utstationeringar

Riksdagen har beslutat om vissa förändringar i utstationeringslagen vilka nu har trätt i kraft. Teknikarbetsgivarna har med anledning därav träffat ett kollektivavtal med Unionen om fredsplikt vid vissa utstationeringar.

Se under Kollektivavtal.