Sjuklön

Rätten till sjuklön regleras i sjuklönelagen. Enligt lagen utges sjuklön vid sjukdom som sätter ned arbetsförmågan. Under normala förhållanden betalar arbetsgivaren sjuklön från dag 2 - 14. Den första dagen i varje sjukperiod är karensdag (max. 10 dagar per 12-månadersperiod). Vid återinsjuknande inom fem dagar räknas dock ingen karensdag.

Mer på internet

Mer på internet