Diskriminering

Diskrimineringslagen innehåller bland annat förbud mot indirekt och direkt diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, funktionsnedsättning, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning och ålder. Diskriminerings- och missgynnandeförbuden gäller bland annat under ett anställningsförfarande, vid beslut om befordran, utbildning, vid tillämpning av lön- och anställningsvillkor, när arbetsgivaren leder och fördelar arbetet och vid uppsägning eller avskedande.
Dessutom finns en lag om förbud mot diskriminering av deltidsarbetande och arbetstagare med tidsbegränsad anställning samt ett missgynnandeförbud enligt föräldraledighetslagen. Vidare finns regler om skyldighet att vidta aktiva åtgärder. Med aktiva åtgärder menas ett förebyggande och främjande arbete för att inom en verksamhet motverka diskriminering och verka för lika rättigheter och möjligheter.

För att komma åt allt innehåll behöver du vara medlem i Teknikföretagen och ha ett webbkonto.  Skaffa webbkonto här >>>

Om du redan har ett webbkonto, logga in på Min sida. Du hamnar då på din medlemssida, och behöver därför söka upp denna sida igen.