Produktleveranser

NL 17 - Allmänna bestämmelser för leveranser av maskiner samt annan mekanisk, elektrisk och elektronisk utrustning mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige

Villkoren ersätter NL 09.

Språk: svenska och engelska.

NL 09 – Allmänna leveransbestämmelser för leveranser av maskiner samt annan mekanisk, elektrisk och elektronisk utrustning inom och mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige

NL 09 är det mest använda standardavtalet inom teknikindustrin i Sverige och övriga Norden. Det är i första hand, men inte uteslutande, tänkt för leveranser av produkter som tagits fram eller anpassats efter köparens behov.

Språk: svenska och engelska.

NPV 09 – Allmänna leveransbestämmelser avseende programvara

En tilläggsbestämmelse avsedd att användas när leverans enligt NL 09 innefattar programvara som krävs för användningen av den levererade produkten. Programvaran kan vara både sådan som leverantören har upphovsrätten till och underlicensierade program. NPV 09 reglerar frågor om upphovsrätt, rätt till ändringar, vidareöverlåtelse och ansvaret för intrång i tredje mans rätt.

Språk: svenska och engelska.

Orgalime S 2012 – General Conditions for the Supply of Mechanical, Electrical and Electronic Products

Orgalime S 2012 är ett modernt villkor för internationella leveranser av teknikindustrins produkter. Det överensstämmer i stort med NL 09 med reservation bland annat för reglerna om leveransförsening och fel. Det har ett mer vidsträckt geografiskt tillämpningsområde.

Språk: svenska, danska, engelska, franska, italienska, portugisiska, spanska, tyska, kinesiska, tjeckiska, lettiska, slovakiska, ryska, nederländska, turkiska och polska.

Orgalime SW14 - General Conditions for Computer Software. Supplementary conditions for computer software included in products delivered under Orgalime S 2012 or Orgalime SI 14

SW 14 är internationella tilläggsbestämmelser till Orgalime S 2012 och Orgalime SI 14 och avser programvara. Produkt- och anläggningsleveranser innefattar ofta programvara som är nödvändig för att använda leveransen. Detta väcker frågor om upphovsrätt, nyttjanderätt och ansvar avseende programvaran, som inte behandlas i de vanliga leveransbestämmelserna. SW 14 överensstämmer i huvudsak med de nordiska bestämmelserna NPV 09. 

Språk: svenska, engelska, tyska, spanska, franska och ryska 

ECE 188 inkl. Addendum of 2009 – General Conditions for the Supply of Plant and Machinery for Export

Ett standardvillkor för leverans av verkstadsprodukter. Villkoret är utarbetat av en expertgrupp inom Förenta Nationernas Ekonomiska Kommission för Europa. Villkoret är från 1953 men fortfarande relativt mycket använt. Villkoret är emellertid inte fullständigt utan måste kompletteras av parterna. Detta sker enklast genom att använda de ändrings – och tilläggsvillkor som utarbetats av Teknikföretagen m.fl. Innehållet i detta addendum är så utformat att de materiella bestämmelserna i ECE 188 jämte addendum i allt väsentligt motsvarar NL 09.

Språk: engelska. På tyska med addendum från 2002. Nyare addendum på tyska kommer inte att ges ut.  

ALOS 05 - Allmänna bestämmelser för leverans av varor (utan montage) till offentlig sektor

Ett standardvillkor för leverans till den offentliga sektorn i Sverige. Bestämmelserna har utarbetats av Sveriges Kommuner och Landsting i samråd med Försvarsmakten, Statskontoret, Svensk Handel, Maskinleverantörerna, Teknikföretagen, Sjukvårdens Leverantörsförening och Sveriges Offentliga Inköpare. 

Språk: svenska och engelska

ALOS 05 - Kommentarer

Språk: svenska och engelska.

NLG 03 - Allmänna leveransbestämmelser för gjutgods inom och mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige

Bestämmelsen är avsedd för leverans av gjutgods. Den ansluter nära till NL 01 men har utformats med hänsyn till de särskilda frågor som uppkommer i samband med leverans av gjutgods, bland annat avseende modeller och verktyg.

Språk: svenska och engelska 

NLS 10 - Allmänna leveransbestämmelser för leveranser av mängdvaror av standardkaraktär såsom mekaniska, elektriska och elektroniska komponenter, skruv och spik inom och mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige

Bestämmelsen är närmast avsedd för lagerhållna varor som är så pass standardiserade att mer eller mindre identiska varor tillhandahålls av flera leverantörer. Bestämmelsen är mindre omfattande än NL 09 och innehåller exempelvis inga bestämmelser om ritningar och beskrivningar samt leveransprov. Ansvarsreglerna är enklare och ger möjlighet för köparen att snabbare komma loss från avtalet om leveransen skulle vara försenad eller behäftad med fel.

Språk: svenska

Orgalime SC 06  (96) – General Conditions for the Manufacture and Supply of Specially Designed Components

Bestämmelsen är lämplig för leverans av produkter som utformats enligt köparens önskemål och som ska infogas i dennes produkter eller som normalt inte är avsedda att användas fristående. SC 06 är särskilt anpassad för leverans av komponenter, exempelvis gjutna formar, modeller och verktyg vid tillverkning. Det finns ett särskilt tillägg till bestämmelsen kallat Appendix to General Coniditons SC 06 for Serial Delivieries Contract, vilket kan användas vid serieleveranser och som bland annat reglerar leveransplaner och prognostiserade kvantiteter.

Språk:
SC06: engelska
SC96: engelska, tyska och franska 

STP 18 - Orgalime General Conditions for Standard Products

Detta är villkor för leverans av standardprodukter inom och mellan Europas länder. Villkoren har ingen tidigare motsvarighet i Orgalimes utgivning av standardavtal, men de liknar i mycket hög utsträckning de nordiska villkoren NLS 10.

Språk: engelska