Leverans med montage/anläggningsleveranser

NLM 10 - Allmänna bestämmelser för leverans med montage av maskiner samt annan mekanisk, elektrisk och elektronisk utrustning inom och mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige

Bestämmelsen är förenklat uttryckt avsedd för avtal om medelstora leveranser av maskiner och maskinanläggningar där leverantören ansvarar för installation och övertagandeprov. Det är den vanligaste leveransbestämmelsen i Norden vid sådana leveranser. NLM 10 behandlar även parternas rättigheter och skyldigheter med avseende på programvara som ingår i anläggningen.

Språk: svenska och engelska

NLM 10 - Kontrakt

Som hjälp vid utformningen av avtal enligt NLM 10 finns ett kontraktsformulär. Kontraktet behandlar sådant som bör beaktas, bl a anläggningens omfattning, montageplats, ritningar och arbetsförhållanden. 

Språk: svenska och engelska

Orgalime SI 14 - General Conditions for the Supply and Installation of Mechanical, Electrical and Electronic Products

Orgalime SI 14 är avsedda för internationella avtal om leverans med montage. De överensstämmer i sak till stora delar med NLM 10 även om skillnader finns. 

Språk: Engelska, franska, spanska, tyska, svenska, danska, holländska och ryska.
Orgalime SI 14 ersätter de äldre Orgalime SE 01

Orgalime SW 14 - General Conditions for Computer Software. Supplementary conditions for computer software included in products delivered under Orgalime S 2012 or Orgalime SI 14

SW 14 är internationella tilläggsbestämmelser till Orgalime S 2012 och Orgalime SI 14 och avser programvara. Produkt- och anläggningsleveranser innefattar ofta programvara som är nödvändig för att använda leveransen. Detta väcker frågor om upphovsrätt, nyttjanderätt och ansvar avseende programvaran, som inte behandlas i de vanliga leveransbestämmelserna. SW 14 överensstämmer i huvudsak med de nordiska bestämmelserna NPV 09.

Språk: engelska, franska, spanska, ryska, svenska och tyska.

ECE 188 A inkl. Addendum of 2010 – General Conditions for the Supply and Erection of Plant and Machinery for Import and Export 

Ett standardvillkor för import- och exportaffärer av angiven typ av utrustning. Bestämmelserna är utarbetade av en expertgrupp inom Förenta Nationernas Ekonomiska Kommission för Europa. Villkoren är från 1957 men fortfarande relativt mycket använda. Bestämmelserna är emellertid inte fullständiga utan måste kompletteras av parterna. Detta sker enklast genom att använda det av Teknikföretagen m.fl. utarbetade tilläggs- och ändringsvillkor. Innehållet i detta addendum har hämtats från NLM 10. På grund av skillnader i strukturen kvarstår dock väsentliga skillnader mellan ECE 188 A och NLM 10.

Språk: engelska 
På tyska med addendum från 2003. Nyare addendum på tyska kommer inte att ges ut. 

MONTAGE 85 - Allmänna bestämmelser av år 1985 för leverans innefattande montage av gods till den offentliga sektorn

Bestämmelsen avser samma typ av åtagande som NLM 10 och har också en likartad uppbyggnad. Montage 85 har tillkommit efter samråd mellan Riksrevisionsverket, Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, Sveriges Industriförbund och Sveriges Grossistförbund.

Språk: svenska

NLT 09 - Nordiska tilläggsbestämmelser för mindre omfattande montage av maskiner samt annan mekanisk, elektrisk och elektronisk utrustning vid leveranser inom och mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige

Bestämmelsen är ett ändrings- och tilläggsvillkor till NL 09 avsett att användas vid mindre montage och/eller idrifttagning av den levererade utrustningen. NLT 09 passar vid leveranser där NL 09 är otillräckligt och NLM 10 är alltför omfattande. Ett typexempel är en leverans av en fristående maskin varvid leverantören utför anslutningar, intrimning och igångkörning.

Språk: svenska och engelska.

NMO 13 - Allmänna bestämmelser på löpande räkning, att leda montage och idriftsättning av mekanisk, elektrisk och elektronisk utrustning inom Danmark, Finland, Norge och Sverige

NMO 13 är avsedda att användas då ett företag (beställaren) anlitar ett annat företag (uppdragstagaren) för att leda och övervaka montage och idriftsättning av utrustning som tillhör beställaren. Uppdraget behöver inte avse både montage och idriftsättning. Grundförutsättningen är dock att det är beställarens personal som utför det fysiska arbetet, men under uppdragstagarens ledning. NMO 13 kan användas då uppdragstagaren levererat utrustningen som ska monteras, men uppdraget kan även vara helt fristående.

Språk: svenska och engelska.

Orgalime S 2012 S - Supplementary Conditions for the Supervision of Installation of Mechanical, Electrical and Electronic Products Delivered under Orgalime S 2012

Bestämmelsen är ett tilläggsvillkor till Orgalime S 2012 avsett att användas då företaget som levererat viss utrustning också åtar sig att instruera köparens personal vid montaget av utrustningen. Villkoret reglerar bland annat omfattningen av parternas förpliktelser och ansvaret för leverantören om felaktiga instruktioner medför skada på utrustningen eller på annan egendom.

Språk: engelska, spanska, tyska, ryska, svenska och franska.

ABA 99 - Allmänna bestämmelser för leverans av industriella anläggningar

ABA 99 är inte endast ett standardavtal utan ett helt kontraktspaket med formulär och bilagor avsett för leveranser av industriella anläggningar. Användningsområdet är inte begränsat till producerande anläggningar i snäv bemärkelse utan kan t.ex. nyttjas vid leveranser av en vattenreningsanläggning. I praktiken har det ofta använts vid leveranser av energiproduktionsanläggningar. ABA 99 är i första hand avsett för leveranser inom eller till Sverige.

Språk: svenska och engelska

MI 18 - Orgalime Supplementary Conditions for Minor Installation Work Concerning Mechanical, Electrical and Mechanical Products Delivered Under Orgalime S 2012

Dessa villkor är avsedda att utgöra ett komplement till produktleveransbestämmelserna Orgalime S 2012 i de fall leverantören, utöver själva produktleveransen, även åtagit sig att utföra ett mindre montagearbete avseende produkten hemma hos beställaren. Villkoren har ingen tidigare motsvarighet i Orgalimes utgivning av standardavtal, men de liknar i mycket hög utsträckning de nordiska villkoren NLT 09.