Teknikföretagens stämma 2015

Förhandlingarna inleds kl. 14.00 och är endast öppna för medlemmar

FÖREDRAGNINGSLISTA

Val av ordförande vid mötet

Anmälan om rösträtt

Val av justerare

Fråga om mötena behörigen utlysts

Teknikföretagens styrelses förvaltningsberättelse samt revisorernas utlåtande

Fråga om ansvarsfrihet för Teknikföretagens styrelse avseende verksamheten 2014

Teknikarbetsgivarnas styrelses förvaltningsberättelse samt revisorernas utlåtande 

Fråga om ansvarsfrihet för Teknikarbetsgivarnas styrelse avseende verksamheten 2014

Tekniktjänstearbetsgivarnas styrelses förvaltningsberättelse  samt revisorernas utlåtande

Fråga om ansvarsfrihet för Tekniktjänstearbetsgivarnas styrelse avseende verksamheten 2014

Valfrågor
Kompletteringsval till Teknikföretagens styrelse
Ev. kompletteringsval till Teknikarbetsgivarnas styrelse
Ev. kompletteringsval till Tekniktjänstearbetsgivarnas styrelse
Val av två revisorer samt två suppleanter för Teknikföretagen
Val av två revisorer samt två suppleanter för Teknikarbetsgivarna
Val av två revisorer samt två suppleanter för Tekniktjänstearbetsgivarna
Utseende av valnämnd för stämmans nästkommande val Tack till avgående ledamöter

Fastställande av avgifter till Teknikföretagen med flera

Beslut om ändring i stadgarna för Teknikarbetsgivarna

Ev. framställningar från Teknikföretagens styrelse, Teknikarbetsgivarnas styrelse och/eller Tekniktjänstearbetsgivarnas styrelse

Ev. framställningar från regionstyrelser eller enskild medlem i Teknikföretagen/Teknikarbetsgivarna/ Tekniktjänstearbetsgivarna

Övrigt