Stämma

Publicerad 23 mars 2015

Ordinarie stämma hålls varje år före maj månads utgång på tid och ort som styrelsen bestämmer. Nästa stämma hålls torsdagen den 12 maj  2016 i Stockholm.

Stämman beslutar bland annat om

  • styrelsens förvaltningsberättelse och revisorernas utlåtande över den
  • ansvarsfrihet för styrelsen
  • val av ledamöter till styrelsen och eventuella kompletteringsva
  • val av två revisorer samt två suppleanter
  • val av valnämnd
  • framställningar från styrelse
  • fastställande av avgift till föreningen
  • framställningar från medlemmar