Arbetsgivarfrågor

Publicerad 25 februari 2016 Senast uppdaterad 8 mars 2016

Att snabbt kunna anpassa sig är en förutsättning för att klara den internationella konkurrensen. Företagen måste kunna styra sin verksamhet utifrån efterfrågan på marknader med ständigt skiftande förutsättningar.

Översyn av LAS och MBL

Sjuttio procent av Teknikföretagens medlemmar anser att anställningsskyddslagen generellt minskar viljan att anställa. Lagen om anställningsskydd, LAS, kom till 1974 och är utformad för att lösa problemen på 1960-talets arbetsmarknad. Idag finns helt andra problem och det finns all anledning att utreda utformningen av anställningsskyddet. Vad som behövs är ett tydligt, förutsägbart och enkelt anställningsskydd som skyddar mot godtyckliga uppsägningar, men som i övrigt främjar flexibilitet, anpassning och omställning. Detta för att sänka trösklarna in på arbetsmarknaden och öka möjligheterna till flexibla anställningsformer för att knyta kompetens till företagen. Dessutom bör Sverige ha en allmän obligatorisk omställningsförsäkring som ersätter dagens a-kassa och sjukförsäkring.

En annan arbetsrättslig reglering som bör ses över är medbestämmandelagen, MBL. En stor del av regleringen är otidsenlig och används sällan av fackföreningarna, eftersom de inser att reglerna saknar legitimitet. En ökande del av arbetskraften är inte medlemmar i de kollektivavtalsbärande fackföreningarna och många företag är inte medlemmar i någon arbetsgivarorganisation. Om den här utvecklingen fortsätter är det inte rimligt att arbetstagarnas inflytande ska hanteras av fackföreningar som bara företräder en minoritet av arbetstagarna.

EU-direktiv på arbetsrättens område är inte harmoniserande och stämmer inte överens med reglerna i medlemsstaterna. De fastställer en miniminivå för medlemsstaterna, vilket innebär att det är tillåtet för en medlemsstat att ha strängare regler för arbetsgivare vilket leder till så kallad överlagring. Därför måste de svenska regleringarna tas bort så att inte svenska arbetsgivare tvingas följa dubbla regelverk.

Konkurrenskraftiga arbetskraftskostnader

Arbetskraftskostnaderna är höga i Sverige jämfört med många andra länders. En av orsakerna är att Sverige under lång tid haft högre nominella löneökningar. Detta är en konkurrensnackdel för teknikföretag. Men decentraliserade löneavtal stärker den lokala lönebildningen och de enskilda företagens internationella konkurrenskraft. Lönedifferentiering sänker trösklarna in till arbete och gör att anställda kan höja sin lön till rätt nivå utan att behöva byta arbetsplats. Det är också viktigt med fler så kallade öppningsklausuler, som gör att parterna kan göra upp på lokal nivå om bland annat löner och arbetstider.

Tidsenliga konfliktregler

Den internationellt konkurrensutsatta industrin och de industrinära tjänsterna har en central roll i avtalsrörelsen som så kallad märkessättare. Det innebär att de löneökningar som parterna inom industrin kommer överens om fungerar som en norm, som andra sektorer bör förhålla sig till. Ändå kan fack inom andra sektorer tvinga till sig löneökningar över märket och undergräva fredsplikten genom närmast oinskränkta möjligheter till stridsåtgärder även mot företag som redan tecknat avtal. Den svenska regleringen av arbetsmarknadskonflikter skapar obalans och hotar Sveriges ekonomi och välstånd.

Flexiblare anställningsformer

Företag måste kunna styra sin verksamhet utifrån efterfrågan på marknader med ständigt skiftande förutsättningar. De måste kunna behålla sina mest lämpade medarbetare. Trösklarna in på arbetsmarknaden är höga liksom arbetslösheten, särskilt bland ungdomar och andra utan erfarenhet av arbete i Sverige. Det är viktigt att underlätta för dem som står långt ifrån arbetsmarknaden att få ett arbete. Möjligheterna till visstidsanställning får därför inte begränsas, eftersom det kan underlätta att få första jobbet. Visstidsanställningar är också viktiga ur integrationssynpunkt.

Många som söker asyl i landet har bristfällig utbildningsnivå. Den svenska arbetsmarknadens stela regleringar och höga lägstalöner utgör ett stort hinder för dessa personer att kunna erbjudas anställningar. Eftersom jobb är en nyckel till integration är fungerande.

Underlätta för utländska medborgare

För att teknikföretag ska kunna konkurrera på en global marknad måste de kunna knyta de mest kompetenta medarbetarna till sig och det oavsett var i världen dessa finns. Studier visar att svenska företags export till enskilda marknader växer med rekryteringen av medarbetare från dessa länder. Det handlar helt enkelt om att ha tillgång till de mest kompetenta och engagerade medarbetarna. Hinder mot tjänsterörlighet måste tas bort och handläggning av arbetstillstånd måste bli smidigare, snabbare och mer förutsägbar.