Villkor och priser

Publicerad 21 oktober 2014 Senast uppdaterad 13 januari 2017

Årsavgiften för Standardavtal online beror på hur många användare ni är och om företaget är medlem i Teknikföretagen.

1-5 användare:
2.200 kr medlemsföretag, 4.400 kr övriga.

6-15 användare:
4.400 kr medlemsföretag, 8.800 kr övriga.

16- användare:
10.900 kr medlemsföretag, 21.800 kr övriga.

Omfattningen av abonnentens nyttjanderätt
Under abonnemangstiden får abonnenten i sin egen verksamhet, med de begränsningar som följer av det antal användare för vilka abonnemangsavgift erlagts, fritt utnyttja de dokument som omfattas av tjänsten. Utskrift av dokument är tillåten.

Intranätsanvändning medges ej. Dokument får inte via Internet eller på annat sätt göras allmänt tillgängligt och inte heller tillhandahållas tredje man mot ersättning. Abonnenten får inte sedan abonnemanget upphört lagra dokument i elektronisk form.

Abonnent
Som abonnent räknas endast det företag (den juridiska person) för vilket beställningen gjorts.

Lösenord
När beställning gjorts får abonnenten via e-post ett lösenord som ger tillträde till tjänsten. Abonnenten förbinder sig att inte sprida lösenordet till obehöriga.

Betalningsvillkor
Betalning erläggs till Teknikföretagens Service AB mot faktura med 30 dagars betalningsfrist.

Återbetalning
Förändringar i abonnentens organisation, minskning av antalet användare hos abonnenten eller annan liknande omständighet berättigar inte till återbetalning av abonnemangsavgiften.

Ökning av antalet användare
Vill abonnenten öka antalet användare under löpande abonnemangsperiod, får abonnenten teckna nytt årsabonnemang, varvid avgiften för det gällande abonnemanget räknas av i proportion till den återstående abonnemangstiden.

Avtalstid
Abonnemanget gäller i ett år från den dag abonnenten mottagit lösenordet.

I god tid innan abonnemangstiden löpt ut erhåller abonnenten en faktura avseende då gällande avgift för nästkommande period. Om betalning sker förlängs abonnemanget med ett år utan ytterligare åtgärd.

Ansvarsbegränsning
Teknikföretagen gör sitt bästa för att de leveransbestämmelser och andra kontraktshjälpmedel (Produkterna) som ingår i Standardavtal Online (Tjänsten) är tillgängliga för abonnenterna och att Tjänsten i övrigt fungerar.

Teknikföretagen friskriver sig dock från allt ansvar för konsekvenserna av brister i Tjänstens funktion. Teknikföretagen ansvarar således inte för direkta eller indirekta förluster som kan uppstå till följd sådana brister. Med indirekta förluster avses bl.a., men är inte begränsade till, utebliven vinst, förlorad nytta och uteblivna affärsmöjligheter.

Samma begränsning av Teknikföretagens ansvar gäller för fel och brister i avfattningen och utformningen av Produkterna och av den information som tillhandahålls på Tjänstens webbsidor.

Har du frågor som rör Standardavtal online? Kontakta standardavtal@teknikforetagen.se.