Samarbete i fokus

Publicerad: 2012-02-15

Ändrad: 2012-02-15

Av : Joakim Bourelius

Närvaron på Industridagen 2012 var stor från såväl regering som opposition. Och ett starkare samarbete mellan stat, arbetsgivare och fackliga organisationer var ett gemensamt önskemål. I sitt tal antydde finansminister Anders Borg också en något ljusnande horisont även om nedåtriskerna fortfarande dominerar ekonomin.

Industrirådets ordförande Leif Östling inledde Industridagen med att understryka industrins betydelse för Sveriges välstånd och vikten av ett attraktivt företagsklimat för fortsatta investeringar.

Bilden av industrin som en avgörande välståndsskapare kom också att upprepas av flera av de medverkande politikerna. Miljöpartiets språkrör Gustav Fridolin konstaterade bland annat att det behövs en arbetsdelning mellan samhället och näringslivet om ett litet land som Sverige ska kunna stå starkt i den internationella konkurrensen:

– Politiken är inte alltid så bra på att lyssna på näringslivet. Järnvägen är ett exempel. Där har samhällets underinvesteringar gjort det svårt för företag att minska sitt oljeberoende.

Fyra år är för lite för att ge industrin långsiktiga spelregler

Utbildningsutskottets vice ordförande socialdemokraten Mikael Damberg efterlyste bättre politisk framförhållning:

– Jag skulle vilja ha ett 20-årsperspektiv på forskningspolitiken. Fyra år är för lite för att ge industrin långsiktiga spelregler. 

Industriavtalets samarbetsanda vilade över de medverkande på Industridagen och önskemål om en närmare samverkan mellan staten, arbetsgivarorganisationerna och facken uttrycktes från alla parter. Anders Borgs avisering om att regeringen nu tillsätter en utredning om korttidsarbete blev till en mycket konkret illustration av vad trepartssamarbetet i bästa fall kan leda till.

Parterna har gjort ett mycket gediget arbete

Bakom regeringens beslut om att tillsätta en utredning ligger en gemensam rapport från facken och arbetsgivarna inom industrin.

– Parterna har gjort ett mycket gediget arbete och i morgon kommer regeringen att tillsätta en utredning om korttidsarbete vid exceptionella lägen med massiva efterfrågefall, konstaterade Anders Borg.

Han använde en stor del av sitt tal till att ge sin bild av hur flera svenska regeringars reformarbete bäddat för den relativt starka ekonomiska situation som Sverige nu befinner sig i. Han gjorde också bedömningen att utsikterna för den ekonomiska utvecklingen ljusnat något även om nedåtriskerna fortfarande väger tyngre än de positiva signalerna.

Sverige måste attrahera de globala forskningsinvesteringarna

Forskningspolitiken var ett ämne som flera av de medverkande på Industridagen återkom till. Åke Svensson, vd Teknikföretagen, var en av dem och han lyfte bland annat upp vikten av att höstens forskningsproposition innehåller en kraftig förstärkning av den företagsnära och behovsmotiverade forskningen som är viktig för att göra Sverige attraktivt för globala forskningsinvesteringar.

Anders Borg betonade dock att det i första hand är grundforskningen som är statens uppgift och att det svenska innovationsklimatet redan rankas som Europas bästa med till exempel tio gånger större statliga investeringar i forskning och utveckling än Grekland.

EPiTrace logger